Up Way Publications 37th Anniversary
HOMECatalogUp Way Book CatalogUp Way Tracts CatalogUp Way Publications Sunday School LiteratureSelected Sermons IndexFollowers of Jesus Christ Message of the MonthTalk to MinistersDisclaimer of LiabilityMotto CatalogWhat We Believe and TeachGuaranteeApostolic Internet Seminary InformationAIS Registrar/Application

  
Bible Apostolic Logo
HOME
Catalog
Up Way Book Catalog
Up Way Tracts Catalog
Up Way Publications Sunday School Literature
Selected Sermons Index
Followers of Jesus Christ Message of the Month
Talk to Ministers
Disclaimer of Liability
Motto Catalog
Prayer
What We Believe and Teach
Guarantee
Christian PatriotismApostolic Internet Seminary InformationAIS Registrar/Application
E Mail Us

Acts 2 Award

About Georgia 
Grapes with Leaf
 
Up Way Publications 37th Anniversary
 
Tracts Header
Philippine flag

ASV-1Ta  (Filipino) All Scripture Verse - #1 in Tagalog.
Available in 11 languages) text below. (No title used on tract.)

N~g pasimula ay nilikha n~g Dios ang lan~git at ang lupa.
At nilalang n~g Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan n~g Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.    Genesis 1:1, 27
Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.
Ang lahat n˜g m~ga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat n~g ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
Nasa  kaniya ang búhay; at ang búhay ay siyang ilaw n~g m~ga tao.                      Juan 1:1-4
Datapuwa’t samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel n~g Pan~ginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: José, anak ni David, huwag kang man~gamba sa pagtanggap kay María na iyong asawa: sapagka’t ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espíritu Santo.
At siya’y man˜gan˜ganak n˜g isang lalake; at ang pan~galang itatawag mo sa kaniya’y JESÚS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang m~ga kasalanan.               Mateo 1:20,21
Sapagka’t ang lahat ay nan~gagkasala n~ga, at hindi nan~gakaabot sa kaluwalhatian n~g Dios.     Roma 3:23
Sapagka’t ang kabayaran n~g kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad n~g Dios ay búhay na walang hanggan kay Cristo Jesús na Pan~ginoon natin.                 Roma 6:23
Tayong lahat na gaya n~g m~ga tupa ay naligaw; tayo ay tumun~go bawa’t isa sa kaniyang sariling daan:at ipinasan sa kaniya n~g Pan~ginoon ang kasamaan nating lahat.         Isaias 53:6
Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta n~g Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon n~g búhay na walang hanggan.
Sapagka’t hindi sinugo n~g Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pan~galan n~g bugtong na Anak n~g Dios.
At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa n~g m~ga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka’t masasama ang kanilang m~ga gawa.                        Juan 3:16-19
Pakatalastasin n~ga n~g boon~g angkan ni Israel, na ginawa n~g Dios na Pan~ginoon at Cristo itong si Jesús na inyong ipinako sa krus.

Nang marinig n~ga nila ito, ay nan~gasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang m~ga apostol, M~ga kapatid, anong gagawin namin?
At sinabi sa kanila ni Pedro, Man~gagsisi kayo, at man~gagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pan~galan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad n~g inyong m~ga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob n~g Espíritu Santo.
Sapagka’t sa inyo ang pan~gako, at sa inyong m~ga anak, at sa lahat n~g nan~gasa malayo, maging ilanman ang tawagin n~g Pan~ginoon nating Dios sa kaniya.
Ang Mga Gawa 2:36-39
At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pan~galan sa silong n~g lan~git na ibinigay sa m~ga tao, na sukat nating ikaligtas.
Gawa 4:12
Ano n˜ga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana?
Huwag nawang mangyari. Tayong m~ga patay na sa pagkakasala, paano n~ga tayong mabubuhay pa riyan?
O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na m~ga nabautismuhan kay Cristo Jesús ay nan~gabautismuhan sa kaniyang kamatayan?
Roma 6:1-4
Tayo n~ga’y nan~galibing na kalakip niya sa pamamagitan n~g bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa m~ga patay
 sa pamamagitan n~g kaluwalhatian n~g Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagka’t ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo.            Galacia 3:27
Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang m~ga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging m~ga bago.
 II Corinto 5:17

For pocket sized paper printed tracts, or for camera ready masters for printing by a printing shop near you, email usrural mailbox  or
Order more Total  Gospel  tracts  from:

Up Way logoUP WAY  PUBLICATIONS
   P. O. Box 1015
Kailua, HI 96734  U.S.A.     Order No.  ASV 1Ta    Printed in U. S. A.

(May be modified to say wherever you have them printed).

All Up Way Publications printed tracts fold or are folded to fit easily in most regular man's size shirt pockets or easily into a lady's purse. [approx. 3.5 x 4.75 in]..


Philippine flag

Followers of Jesus Christ Ministries, Up Way Publications and Apostolic Internet Seminary are an Establishment of Religion as defined in the First Amendment to the Constitution of the United States of America and therefore, since Congress shall make NO law regarding this Establishment of Religion, we are NOT tax exempt under the Internal Revenue Service code.
Please check our Catalog frequently
for newly available literature offerings.
    |   UP WAY
PUBLICATIONS
INTERNATIONAL 
Main Menu
UP WAY CATALOG
UP WAYNEWS
Apostolic Internet Seal
MISSION STATEMENT


Please check our 
GUARANTEE
Selected Sermons
What We Believe...
Talk to Ministers
Message of the Month |

Message of the Month 
Index and Archive
Followers of Jesus Christ Fellowship

Visit The 
Director's Family Site

email city postal collection box

Please see disclaimer 
of tax exemption above.

 
About Georgia 
Grapes with Leaf
 

Up Way Publications 37th Anniversary
Page updated 9 June 2006. Please contact webmaster@followersofjesuschrist.org if any images or links
fail to work properly.

You may forward this message or tract to your friends ...
All Rights reserved by Up Way Publications specifically to prevent altering or reproduction for profit.
Permission is granted to the reader to copy or forward all writings without altering, to friends, groups
or other ministries.


Other Apostolic web sites:

United Pentecostal Church International Apostolic Net Logo
Assemblies of the Lord Jesus Christ
Apostolic Voice
Made with Macintosh
This site best viewed withNetscape 4.7 or higherNetscape Now