Up Way Publications 39th Anniversary Banner
HOMECatalogUp Way Book CatalogUp Way Tracts CatalogUp Way Publications Sunday School Literature
Up Way Publications Selected Sermons IndexFollowers of Jesus Christ Message of the MonthTalk to MinistersUp Way Motto CatalogFollowers of Jesus Christ Disclaimer of Liability
Mission CameroonUp Way INDIAUp Way Publications PakistanUp Way Publications South IndiaDonate
What We Believe and TeachUp Way News Followers of Jesus Christ Disclaimer of LiabilityeMailApostolic Internet Seminary Information
  
Bible Apostolic Logo
HOME
Catalog
Up Way Book Catalog
Up Way Tracts Catalog
Up Way Publications Sunday School Literature
Selected Sermons Index
Followers of Jesus Christ Message of the Month
Talk to Ministers
Disclaimer of Liability
Motto Catalog
Prayer
What We Believe and Teach
Guarantee
Christian PatriotismApostolic Internet Seminary InformationAIS Registrar/Application
E Mail Us

Acts 2 Award

About Georgia 
Grapes with Leaf
 
Up Way Publications 37th Anniversary

The Bible Apostolic Logo features the golden sun rising from a deep blue morning sky. The Bible as  the one foundation upon which we build and are establishes is marked open by the cross of our Lord Jesus Christ, the Great Creator who so loved us  that He became flesh and dwelt among us, then bled and died to pay the debt for our sins. The golden sun arc doubles to represent the open tomb from  which He arose triumphant. The descending dove represents the coming of the Holy Spirit to us and the flame represents the fire and power of the Holy Spirit in the life of every true believer. When asked if we are Fundamentalist, we are more Fundamental than they. Are we Evangelistic? Very! Are we Baptist? We place a higher value on Biblical water baptism than the Baptists. Are we Pentecostal? We definitely believe in the entire of the Acts 2 experience including that the promise of 2:38 and 39 is to all that the Lord our God shall call. Are we Apostolic? Our desire and goal is to preach, teach and practice that exact same Gospel that Jesus Christ and His Original Apostles taught and would still be teaching if here in person, as we prayerfully try to be their faithful representatives. — Samuel M. Smith, Editor,
Presiding Elder

 
Tracts Header
Philippine flag

ASV2Ta  (Filipino) All Scripture Verse - #2 in Tagalog.
 Text below. 
Also available in 10 other languages.  Read Full Text in    Russian (Rossiq)   |  UkrainianUkra*ni   |    Armenian (echmiazdin)  and Georgian (sakartvelian)   |    Cebuano   |    Ilocano   |    Tagalog   |    Marshallese   |        Brazillian Portuguese   |   Spanish
To
see Original English version Click Here

BAGONG TIPAN BAUTISMO

Sapagka’t sa ganitong bagay kayo’y tinawag: sapagka’t si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo’y iniwanan n~g halimbawa, upang kayo’y man~gagsisunod sa m~ga hakbang niya.                                     I Pedro 2:21

At nangyari nang m~ga araw na yaon, na nanggaling si Jesús sa Nazaret n~g Galilea, at siya’y binautismuhan ni Juan sa Jordán.              Marcos 1:9

Nangyari n~ga, nang mabautismuhan ang boong bayan, na si Jesús ay binautismuhan naman, at nang nananalan~gin, ay nabuksan ang lan~git.                                                                                                      Lucas 3:21

Dahil dito magsiyaon n~ga kayo, at gawin ninyong m~ga alagrad ang lahat n~g m~ga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pan~galan n~g Ama at n~g Anak at n~g Espíritu Santo.                                        Mateo 28:19

Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.                                    Marcos 16:16

At ipan~garal sa kaniyang pan~galan ang pagsisisi at pagpapatawad n~g m~ga kasalanan sa lahat n~g m~ga bansa, magbuhat sa Jerusalem.                                                                                                Lucas 24:47

Pakatalastasin n~ga n~g boon~g angkan ni Israel, na ginawa n~g Dios na Pan~ginoon at Cristo itong si Jesús na inyong ipinako sa krus.
Nang marinig n~ga nila ito, ay nan~gasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang m~ga apostol, M~gakapatid, anong gagawin namin?
At sinabi sa kanila ni Pedro, Man~gagsisi kayo, at man~gagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pan~galan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad n~g inyong m~ga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob n~g Espíritu Santo.                                                                                   Ang Mga Gawa 2:36-38

Datapuwa’t nang magsipaniwala sila kay Felipe na nan~gan~garal n~g mabubuting balita tungkol sa kaharian n~g Dios at sa pan~galan ni Jesucristo, ay nan~gabautismuhan ang m~ga lalake’t m~ga babae. 
   Gawa 8:12
Sapagka’t ito’y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila: kundi sila’y nan~gabautismuhan lamang sa pan~galan n~g Pan~ginoong Jesús.
                                                                                                                       Gawa 8:16


At binuka ni Felipe ang kaniyang bibig, at pagpapasimula sa kasulatang ito, ay ipinan~garal sa kaniya si Jesús.

At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig; at sinabi n~g bating. Narito, ang tubig; ano ang nakahahadlang upang ako’y mabautismuhan?
At ipinagutos niyang itigil ang karo: at sila’y kapuwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating; at kaniyang binautismuhan siya.        Gawa 8:35-38

…Kapatid na Saulo, ang Pan~ginoon, sa makatuwid baga’y si Jesus, na sa iyo’y napakita sa daan na iyong pinanggalin~gan, ay nagsugo sa akin, upang tanggapin mo ang iyong panin~gin, at mapuspos ka n~g Espíritu Santo.
At pagdaka’y nan~galaglag mula sa kaniyang m~ga mata ang m~ga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kaniyang panin~gin; at siya’y nagtindig at siya’y binautismuhan.                                                Gawa 9:17,18

At n~gayon bakit ka tumitigil? magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong m~ga kasalanan, na tumatawag sa kaniyang pan~galan.                                                                                              Gawa 22:16

At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pan~galan ni Jesucristo. Nang magkagayo’y kanilang ipinamanhik sa kaniya na matirang m~ga ilang araw.                                                                                              Gawa 10:48

At isang babaing nagn~gan~galang Lidia, na man~gan~galakal n~g kayong kulay-ube, na taga bayan n~g Tiatira, isang masipag sa kubanalan, ay nakinig sa amin: na binuksan n~g Pan~ginoon ang kaniyang puso upang unawain ang m~ga bagay na sinalita Pablo.
At nang siya’y mabautismuhan na, at ang kaniyang m~ga kasangbahay, ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, Kung inyong inaakalang ako’y tapat sa Pan~ginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay, at kayo’y magsitira doon. At kami’y pinilit niya.                                         Gawa 16:14,15

…M~ga ginoo, ano ang kinakailan~gan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Pan~ginoong Jesús, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. At sa kaniya’y sinalita nila ang salita n~g Pan~ginoon, pati sa lahat n~g nan~gasa kaniyang bahay. At sila’y kaniyang kinuha nang oras ding yaon n~g gabi, at hinugasan ang kanilang m~ga latay; at pagdaka’y binautismuhan, siya at ang boong sangbahayan niya.                                                                        Gawa 16:30-33

At nangyari, na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo n~g m~ga lupaing matataas ay napasa Efeso, at nakasumpong n~g ilang m~ga alagad:
At sa kanila’y sinabi niya, Tinanggap baga ninyo ang Espíritu Santo nang kayo’y magsisampalataya? At sinabi nila sa kaniya, Hindi, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espíritu Santo.
At sinabi niya, Kung gayo’y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila. Sa bautismo ni Juan.                                                                                Gawa 19:1-3

At sina’y napasa boong lupain sa palibotlibot n~g Jordan, na ipinan~gan~garal ang bautismo n~g pagsisisi sa ikapagpapatawad  n~g m~ga kasalanan.                                                                                         Lucas 3:3
 
At sila’y kaniyang binabautismuhan sa ilog n~g Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang m~ga kasalanan.
Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi: datapuwa’t ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin, na hindi ako karapatdapat magdala n~g kaniyang pangyapak: siya ang sa inyo’y magbabautismo sa Espíritu Santo at apoy.            Mateo 3:6,11
 
At sinabi ni Pablo, Nagbabautismo si Juan n~g pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila’y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid baga’y kay Jesús.
At nang kanilang marinig ito, ay nan~gapabautismo sila sa pan~galan n~g Pan~ginoong Jesús.                                                          Ang Mga Gawa 19:4,5

O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na m~ga nabautismuhan kay Cristo Jesús ay nan~gabautismuhan sa kaniyang kamatayan?
Tayo n~ga’y nan~galibing na kalakip niya sa pamamagitan n~g bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhayna maguli sa m~ga patay sa pamamagitan n~g kaluwalhatian n~g Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay.                                        Roma 6:3,4

Sapagka’t ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo.                                                                                                        Galacia 3:27

Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang m~ga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging m~ga bago.                                                                                                      II Corinto 5:17
This All Scripture Verse (ASV2) tract was first compiled from the Russian Language Bible by Samuel M. Smith  March 3, 1992 when asked to preach about all the Baptisms in the New Testament at the T'bilisi Baptist Church on his second missionary trip to T'bilisi, Republic of Georgia and Moscow.

All Up Way Publications printed tracts fold or are folded to fit easily in most regular man's size shirt pockets or easily into a lady's purse. [approx. 3.5 x 4.75 in].


To Order more Biblia Texte Portos or for a camera-ready JPEG or GIF or ACROBAT formatted copy, for pocket sized paper printed tracts, or for camera ready masters for printing by a printing shop near you, email usrural mailbox  or
Order more Total  Gospel  tracts  from:

Up Way LogoUP WAY  PUBLICATIONS
   P. O. Box 1015
Kailua, HI 96734  U.S.A.     Order No.  ASV2Ta    Printed in U. S. A. (may be modified to say wherever you have them printed).

All Up Way Publications printed tracts fold or are folded to fit easily in most regular man's size shirt pockets or easily into a lady's purse. [approx. 3.5 x 4.75 in].


Philippine flag


Followers of Jesus Christ Ministries, Up Way Publications and Apostolic Internet Seminary are an Establishment of Religion as defined in the First Amendment to the Constitution of the United States of America and therefore, since Congress shall make NO law regarding this Establishment of Religion, we are NOT tax exempt under the Internal Revenue Service code.
Please check our Catalog frequently
for newly available literature offerings.
    |   UP WAY
PUBLICATIONS
INTERNATIONAL 
Main Menu
UP WAY CATALOG
UP WAYNEWS
Apostolic Internet Seal
MISSION STATEMENT


Please check our 
GUARANTEE
Selected Sermons
What We Believe...
Talk to Ministers
Message of the Month |

Message of the Month 
Index and Archive
Followers of Jesus Christ Fellowship

Visit The 
Director's Family Site

email city postal collection box

Please see disclaimer 
of tax exemption above.

 
About Georgia 
Grapes with Leaf
 

Up Way Publications 37th Anniversary
Page updated 16 May 2006. Please contact webmaster@followersofjesuschrist.org if any images or links
fail to work properly.

You may forward this message or tract to your friends ...
All Rights reserved by Up Way Publications specifically to prevent altering or reproduction for profit.
Permission is granted to the reader to copy or forward all writings without altering, to friends, groups
or other ministries.


Other Apostolic web sites:

United Pentecostal Church International Apostolic Net Logo
Assemblies of the Lord Jesus Christ
Apostolic Voice
Made with Macintosh
This site best viewed withNetscape 4.7 or higherNetscape Now